Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním a odesláním kontaktních formulářů na webu vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „Nařízení“) společností DIANA Biotechnologies, a.s., IČO: 07281218, se sídlem Průmyslová 596, 252 50 Vestec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28366 (dále jen „DIANA Biotechnologies”) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany DIANA Biotechnologies či zařazení do databáze uchazečů DIANA Biotechnologies na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře. Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným DIANA Biotechnologies. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat DIANA Biotechnologies o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané DIANA Biotechnologies jsou přísně důvěrné. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel.